Beneficjent: EMIKS Jacek Sałasiński

Numer Projektu: RPLU.03.07.00-06-2030/20

Nazwa Projektu: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Oś Priorytetowa: Oś 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw

Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020

 

Cel i opis projektu:

Projekt dotyczył wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wnioskodawca ubiegał się o dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy.

Projekt obejmował finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności gospodarczej, mające na celu utrzymanie działalności przedsiębiorstwa na rynku.

 

Efekty Projektu:

Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca mógł utrzymać prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczyć wpływ zawirowań gospodarczych spowodowanych wystąpieniem pandemii na możliwość regulowania własnych zobowiązań bieżących. Projekt ten przyczynił się także do polepszenia sytuacji podmiotów kooperujących z Wnioskodawcą poprzez ograniczenie zaległości płatniczych spowodowanych sytuacją gospodarczą w kraju spowodowaną COVID-em.

 

Wartość projektu: 66.567,96 PLN

Wkład EFRR: 66.567,96 PLN