Rozwój EMIKS a środowisko naturalne

 

EMIKS Archiwum świadczy usługi archiwalne, w tym przechowywanie dokumentów Klientów zewnętrznych na zasadzie outsourcingu i przechowywanie dokumentów Firm likwidowanych i upadłych. Świadczenie tego typu usług jest obwarowane wymogami określonymi w prawie archiwalnym dotyczącym m.in. warunków przechowywania tzn. odpowiedniej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach archiwum.

Budynek Archiwum EMIKS w Świdniku przy ul. Fabrycznej 6-8, gdzie zaplanowano przeprowadzenie termomodernizacji, powstał w 1964r . Coraz surowsze wymogi prawne, potrzeby i oczekiwania Klientów wymuszają na EMIKS konieczność przygotowania i przeprowadzenia prac wpisujących się w strategię działania Firmy. Zakłada ona zaangażowanie EMIKS w ochronę środowiska, między innymi poprzez stworzenie zamkniętego obiegu dokumentów Klienta tj. przyjęcie do archiwum, fizyczne zniszczenie i przekazanie ścinków po niszczeniu do wytwórni papieru. Stworzyliśmy także możliwości niszczenia nośników elektromagnetycznych wraz z ich późniejszym recyclingiem z zastosowaniem urządzeń energooszczędnych, opartych na normie EnergoStar. EMIKS realizuje więc inwestycje proekologiczne w ten sposób, aby strategia działania była spójna
z rzeczywistymi działaniami.

Coraz ostrzejsze przepisy i coraz większa konkurencja nakazuje myślenie w kierunku realizacji zidentyfikowanych potrzeb.

Głównym powodem niezaspokojenia tych potrzeb dotychczas był stosunkowo długi okres zwrotu z inwestycji kapitałowej (kilkanaście lat), co z punktu widzenia ekologii nie jest może okresem długim, ale z punktu widzenia ekonomiki mikroprzedsiębiorcy stanowi poważny problem. Fundusze Unii Europejskiej pozwoliły EMIKS zarówno na zaspokojenie potrzeb związanych z posiadaniem odpowiednio sprawnego budynku na prowadzenie podstawowej działalności gospodarczej, przy jednoczesnej spójności z wizerunkiem firmy proekologicznej z zapewnieniem ochrony środowiska aglomeracji lubelskiej.

Zrealizowany projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pt. „Termomodernizacja szansą rozwoju firmy w zgodzie ze środowiskiem naturalnym” poprzez wykonanie inwestycji termomodernizacyjnej ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a dzięki temu zmniejszenie emisji CO2 o ponad połowę. Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego przyczynić się ma także do obniżenia kosztów eksploatacyjnych (zwłaszcza w zakresie kosztów ogrzewania), co przyczyni się do zwiększenia efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej. Inwestycja ta pozwoli więc na osiągnięcie korzyści ekonomicznych dla EMIKS, przy jednoczesnym osiągnięciu korzyści w zakresie ochrony środowiska naturalnego aglomeracji lubelskiej.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności – prowadzenie archiwum dokumentów – zrealizowanie projektu pozwoliło na spełnienie wymagań związanych z osiągnięciem i utrzymaniem temperatury i wilgotności w granicach określonych w prawie archiwalnym, przy o wiele mniejszych kosztach eksploatacyjnych. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia możliwości marketingowej firmy w dwóch aspektach: poprzez wyraźne wskazanie Klientom, że elementy ekologii są stale obecne w naszym działaniu, oraz poinformowanie, że nastąpiło polepszenie warunków przechowywania dokumentów Klientów (co wpływa na trwałość, jakość i czytelność dokumentów).

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy sytuacji EMIKS w kilku obszarach. Aspekt ekonomiczny to przede wszystkim obniżenie kosztów eksploatacyjnych bieżącej działalności archiwum. Aspekt lokalowy umożliwia EMIKS dalsze bezproblemowe wykorzystywanie posiadanych pomieszczeń do prowadzenia podstawowej działalności przechowywania dokumentów papierowych.

Aspekt marketingowy pozwoli na wykorzystanie w materiałach informacyjnych i reklamowych informacji o dbałości firmy o środowisko naturalne.

Fundusze unijne stały się szansą rozwoju Archiwum EMIKS. Zachęcamy przedstawicieli Firm do kontaktu z nami i skorzystania z efektów projektu.

Rozwój Archiwum i poprawa warunków świadczonych usług to szansa dla korzystających z usług profesjonalnego Archiwum  na poprawę ich sytuacji ekonomicznej i rozwój.