Beneficjent: EMIKS Jacek Sałasiński

Numer Projektu: RPLU.03.07.00-06-0081/16

Nazwa Projektu: Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Oś Priorytetowa: Oś 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw

Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020

 

Cel i opis projektu:

Zrealizowany przez EMIKS projekt dotyczył udoskonalenia procesu świadczenia Outsourcingowych Usług archiwalnych dla Klientów zewnętrznych w Archiwum EMIKS. Dotyczył on zmiany procesu zarządzania dokumentacją zgromadzoną w archiwum poprzez wprowadzenie szeregu rozwiązań logistycznych opartych na nowych i innowacyjnych elementach z branży IT. Celem była możliwość znacznego wzrostu jakości oferowanej usługi, wzrostu szybkości dostępu do dokumentów dla klientów, wzrostu kontroli nad dokumentami i miejscem ich aktualnego przebywania oraz wzrost efektywności i wydajności pracy pracowników EMIKS przy jednoczesnym wzroście obsługiwanego wolumenu zarządzanych dokumentów. Powyższe osiągnięto poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii składającej się z następujących elementów: 1. Beaconów umożliwiających lokalizację wózka mobilnego i wyznaczanie optymalnej ścieżki logistycznej, 2. Systemu sygnalizatorów LED (stanowiących technologię będącą opracowaniem własnym dokonanym w ramach prac B+R) oraz 3. Technologii RFID (etykiety pasywne, bramki). Wykorzystanie tych elementów z zakresu technologii informatycznych i komputerowych w jednym systemie stanowi nowatorskie rozwiązanie redefiniujące sposób świadczenia usługi archiwizacji dokumentów w stosunku do rozwiązań funkcjonujących na rynku.

Celem projektu był też wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Realizacja prac B+R dotyczyła opracowania innowacyjnej technologii wpływającej na zmianę procesu zarządzania dokumentacją zgromadzoną w archiwum poprzez wprowadzenie szeregu rozwiązań logistycznych opartych na nowych i innowacyjnych elementach.

Potrzeby realizowane przez Projekt:

a) Zwiększenie bezpieczeństwa przekazywanych dokumentów

b) Zwiększenie bezpieczeństwa informacji zawartych na przekazywanych dokumentach

c) Zwiększenie szybkości dotarcia do informacji i dokumentów

d) Optymalizacja kosztów korzystania z outsourcingu

 

Efekty Projektu:

Realizacja niniejszego projektu wpłynęła pozytywie na pozycję wnioskodawcy wobec konkurencji. Dotychczasowa działalność EMIKS prowadzona była na dosyć nasyconym rynku. Nowe przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu wyników przeprowadzonych prac B+R i zaoferowaniu na rynek znacznie udoskonalonej usługi outsourcingu archiwalnego w nowej dedykowanej temu rozwiązania hali archiwalnej pozwoliło na dalszy rozwój firmy. Wzrost ten może być bardzo dynamiczny w miarę powstawania nowych przedsiębiorstw, dalszego rozpowszechnianiu informatyki i obiegu informacji elektronicznej w przedsiębiorstwach oraz dzięki rosnącej tendencji outsourcowania działalności okołobiznesowej Klientów specjalistycznym podmiotom zewnętrznym. Realizacja Projektu dało możliwość zajęcia strategicznej pozycji na dość konkurencyjnym rynku, przez co EMIKS może wzmacniać pozycję jednego z bardzo dobrze rozpoznawalnych przedsiębiorstw branżowych w Polsce promując tym samym region. Osiągniecie założonych celów projektu stało się możliwe ponieważ EMIKS jako Firma specjalizująca się od samego początku istnienia czyli od 1998 roku w tematyce usług archiwalnych, oferuje nowoczesne usługi dające podmiotom gospodarczym z nich korzystających skupienie się na swoich podstawowych celach działalności i osiąganie coraz to wyższych zysków. Udoskonalone usługi EMIKS gwarantują dodatkowo bezpieczeństwo informacji zawartych w dokumentach. Wdrożenie innowacyjnej technologii zarządzania dokumentacją zgromadzoną w archiwum charakteryzuje się znacznym ulepszeniem w odniesieniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

Zrealizowane wdrożenie technologii pozwoliło na wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonej usługi outsourcingu archiwalnego świadczonego dla Klientów zewnętrznych. Udoskonalenie to pozwoliło odbiorcom oferowanej usługi uzyskać następujące korzyści i ulepszenia:

  1. Większe bezpieczeństwo deponowanych dokumentów – najważniejszą obawą Klienta przekazującego dokumenty firmie zewnętrznej jest bezpieczeństwo powierzonych zasobów przed zagubieniem i nieuprawnionym dostępem zarówno na poziomie fizycznym jak i informacyjnym. Wprowadzone rozwiązania (bramki RFID, ochrona stref, etykiety pasywne) pozwalają Klientowi na pełniejsze zaufanie do świadczonej usługi i zapewniają mu większy komfort w zakresie bezpieczeństwa dostępu.
  2. Szybszy dostęp do poszukiwanych dokumentów i informacji – wprowadzona technologia pozwoli na przyśpieszenie realizacji zleceń składanych przez Klientów na zeskanowanie lub wypożyczenie dokumentów. Przyczynia się to bez wątpienia do lepszego wykorzystania usługi outsourcingu w bieżącej pracy Klienta, gdzie szybkość i jakość uzyskanych danych ma decydujące znaczenie dla podejmowanych decyzji.
  3. Możliwość utrzymania kosztów na niezmienionym poziomie – kwestie ekonomiczne to dla Klienta również ważny aspekt jak i wymienione wyżej. Wprowadzona technologia poprzez możliwość zmniejszenia pracochłonności, automatyzm w działaniu i zwiększenie wydajności pracy archiwistów pozwala na wykorzystanie efektu skali i synergii.

 

Wartość projektu: 1.689.894,56 PLN

Wkład EFRR: 816.269,89 PLN