Emiks

Alternative flash content

Requirements

Przetarg na zakup regałów wysokiego składowania 2017

Rozmiar

Nr. Ref. 3/2017
Data ogłoszenia: 03.04.2017


Zaproszenie do złożenia oferty
 

W związku z realizacją przez

 

EMIKS Jacek Sałasiński, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152 

 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych" zapraszamy do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie zadania pod nazwą:

 

Zakup  regałów magazynowych wysokiego składowania z ich przygotowaniem do wykorzystania produkcyjnego w hali magazynowej dokumentów zlokalizowanej w Świdniku ul. Fabryczna 6-8” (Nr ref. 3/2017)

Kod CPV: 39141100-3 Regały

 

I. Informacje ogólne :

    1. Zamawiający:

        EMIKS Jacek Sałasiński ul. Mełgiewska 152, 20-234 Lublin

        wykazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

        Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl)

        NIP 9461178976   REGON 430965523

        tel. 81 7496560, fax 81 7496561, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  www.emiks.pl

       Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

 • Jacek Sałasiński tel. 604075740
 • Mariusz Sałasiński tel. 603139254

   2. Przedmiot zamówienia:

      2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  regałów magazynowych  wysokiego składowania z ich przygotowaniem do wykorzystania produkcyjnego, na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych  RPO WL na lata 2014 - 2020 w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych” zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 i ich rozmieszczeniem zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz przekrojami hali zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia

       2.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  i rozładować  regały  oraz przygotować  je  we własnym zakresie  do użytkowania produkcyjnego przez Zamawiającego w jego hali magazynowej  w Świdniku koło Lublina ul. Fabryczna 6-8

       2.3. Zamawiający wymaga aby na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił gwarancji min. 5 lat licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

        2.4. Zamawiający wymaga wykonania 1 przeglądu gwarancyjnego na koszt Wykonawcy po upływie 1 roku eksploatacji

      3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych

      4.  Warunki płatności:

            zaliczka w wysokości 30% wartości zamówienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, płatność końcowa w ciągu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

       5. Termin realizacji:

           w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o gotowości  hali w Świdniku ul. Fabryczna 6-8 – przewidywany termin: około m-ca lipca 2017r           

       6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający poniższe warunki:

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem – wymagane oświadczenie Wykonawcy wg wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat usługi odpowiadające rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia - wymagana jest lista referencyjna i 3 przykładowe referencje z ostatnich 3 lat.
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - wymagane oświadczenie wg wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia (zał. nr 4)
 • nie są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

           7.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny dokument rejestrowy KRS lub wypis z CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Oświadczenie według wzoru z załącznika nr 4 oraz wzór umowy stosowany przez Wykonawcę uwzględniający warunki określone w przetargu w tym w szczególności określone w p-cie 2 i 4 niniejszego ogłoszenia. Treść umowy podlega akceptacji przez Zamawiającego.

            8. Sposób przygotowania oferty:

 • oferta musi być w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej
 • oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Oferenta
 • poprawki w ofercie muszą być czytelne i zaparafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta
 • załączniki do oferty składane muszą być w wersji papierowej lub elektronicznej podpisane przez osobę (osoby) uprawnione  do reprezentowania Oferenta
 • Oferta i załączniki muszą posiadać datę sporządzenia i okres ważności związania ofertą – wymagane min. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
 • Cena w ofercie netto i brutto musi być wyrażona w PLN. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego zrealizowania przedmiotu oferty . Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu, którego dotyczy oferta dokonywane będą w PLN.
 • Oferty i załączniki po złożeniu stanowią własność Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi

9. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej lub elektronicznej.

10. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę w wersji papierowej należy umieścić w kopercie zaadresowanej EMIKS
ul. Mełgiewska 152; 20-234 Lublin  z dopiskiem OFERTA  NA  REGAŁY. Koszt opracowania i wysyłki oferty obciąża oferenta.

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Wszystkie dokumenty w postaci skanów powinny być podpisane przez osoby upoważnione.

Oferty należy składać do dnia 18.04.2017r. do godz. 10.00 w siedzibie EMIKS ul. Mełgiewska 152, 20-234 Lublin, osobiście,  pocztą lub  pocztą elektroniczną.   Za ofertę dostarczoną w terminie uważa się ofertę, która została dostarczona do siedziby EMIKS do dnia i do godziny określonej w niniejszym ogłoszeniu z podaniem nr ref. (3/2017).

 11. Zakończenie postępowania:

     Zamawiający bez udziału oferentów dokona oceny i wyboru Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zakończenia składania ofert w oparciu o następujące kryteria:

 • cena całości przedmiotu zamówienia - CENA
 • ilość tzw. stanowisk paletowych o szer. 90cm i głębokości 120cm – MIEJSCE

Za najlepszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą wartość obliczoną według poniższego wzoru:

Wynik = CENA/MIEJSCE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego  wyboru Wykonawcy przy zachowaniu kryteriów oceny ofert, oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym(i) oferentem(ami), przy czym nie będą one prowadzić do zmiany parametrów zamówienia na mniej korzystne dla Zamawiającego.

     Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wstrzymania postępowania przetargowego w każdym czasie i na każdym etapie i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Po zakończeniu procedury przetargowej wyłoniony oferent zaproszony zostanie do zawarcia umowy wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę uwzględniającego warunki przetargu. Treść umowy podlega akceptacji przez Zamawiającego.

 

W nagłówku oferty i wszelkiej korespondencji należy powołać się na Nr. Ref.

 

oznaczenia_efrr_kolor_01_RGB

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP