Emiks

Alternative flash content

Requirements

Bon na Innowacje 2015

Rozmiar

 

Zapytanie ofertowe z dnia 2015-12-03

 

Zamawiający:

Emiks Jacek Sałasiński

ul. Mełgiewska 152

20-234 Lublin

NIP: 946-117-89-76

 

Opis przedmiotu zapytania:

I. W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do realizacji projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, EMIKS Jacek Sałasiński  poszukuje Wykonawcy do opracowania innowacyjnego rozwiązania technologicznego w postaci wizyjnego systemu automatycznej identyfikacji i lokalizacji umożliwiającego efektywną gospodarkę magazynową i unowocześnienie usługi outsourcingu dokumentacji dla Klientów zewnętrznych.

 

Wynik postępowania:

Niniejszym informuję, iż w wyniku analizy i oceny złożonych ofert Komisja na posiedzeniu w dniu w dniu 21.12.2015r. wybrała jako najkorzystniejszą ofertę Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

 

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do współpracy przy kolejnych projektach.

 

 

 

 

Przedmiotem zapytania jest zlecenie wykonania prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem innowacyjnego rozwiązania technologicznego w postaci wizyjnego systemu automatycznej identyfikacji i lokalizacji oraz koncepcji jego zastosowania dla logistyki i magazynowania w celu unowocześnienia usługi outsourcingu dokumentacji dla Klientów zewnętrznych. Opracowany system wykorzystywać ma: oznakowanie lokalizacji magazynowych za pomocą elementów graficznych, zestaw specjalizowanych kamer monitorujących wybrane operacje logistyczne w magazynie archiwum oraz dedykowane oprogramowanie przetwarzające obraz i udostępniające wyniki do wykorzystania przez system zarządzania archiwum. Skuteczność opracowanego rozwiązania ma zostać potwierdzona przez wykonanie działającego prototypu systemu.

Prowadzone prace powinny obejmować:

 1. Opracowanie koncepcji oraz prototypu innowacyjnego rozwiązania technologicznego w postaci wizyjnego systemu automatycznej identyfikacji i lokalizacji jednostek logistycznych obejmującego:
 • Opracowanie koncepcji oznakowania jednostek logistycznych oraz lokalizacji magazynowych kodami graficznymi z uwzględnieniem: wyboru optymalnej symboliki kodu oraz określeniem jego wymaganej zawartości informacyjnej, rozmieszczenia w magazynie, wyboru nośnika, sposobu montażu oraz spełnienia wymaganych norm jakościowych.
 • Opracowanie wymagań oraz dobór elementów optycznych i kamer oraz opracowanie ich układu przestrzennego optymalnego z punktu widzenia realizacji procesów magazynowych.
 • Budowę prototypu obejmującego zarówno elementy sprzętowe jak i oprogramowanie testowe umożliwiające wykorzystanie wyników identyfikacji  prowadzonej przez system kamer w systemie zarządzania magazynem.
 1. Opracowanie koncepcji znacząco ulepszonej usługi logistycznej poprzez zastosowanie zaproponowanego rozwiązania technologicznego spełniającego kryterium innowacyjności;
 2. Sprawdzenie i demonstracja opracowanego rozwiązania technologicznego w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych;
 3. Opracowanie metodyki oraz badanie opinii oraz wymagań użytkowników końcowych zaangażowanych w proces testowania (recenzowania/opiniowania) oraz identyfikację potrzeb w zakresie zarówno opracowanego rozwiązania technologicznego jak opracowanej z jego wykorzystaniem znacząco ulepszonej usługi outsourcingu dokumentacji dla Klientów zewnętrznych;
 4. Określenie ilości niezbędnego wyposażenia oraz opracowanie specyfikacji technologicznej zaproponowanego rozwiązania pod kątem jego wdrożenia:
 • wykaz urządzeń i ich parametrów technicznych,
 • oszacowanie wielkości nakładów inwestycyjnych na wskazane wyposażenie technologiczne.

  5.   Wykonanie opisu sposobu przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych ze wskazaniem na innowacyjne aspekty zastosowania zaproponowanych rozwiązań dla celów wdrożenia.

Opis Zamawiającego

EMIKS Jacek Sałasiński jest jedną z największych firm działających w szeroko rozumianej branży outsourcingu archiwalnego. Aktualnie zarządza ok. 20 km dokumentów ponad 600 Klientów. Posiada własne archiwa, specjalistyczne wyposażenie oraz wysokokwalifikowaną kadrę pracowników. Konsekwentnie od początku działalności stawia na rozwój zakresu świadczonych Usług, podnoszeniu ich jakości oraz oferowaniu Klientom profilowanej wiedzy niezbędnej w ich działalności bieżącej. Szczegółowe informacje o firmie dostępne są na stronie internetowej www.emiks.pl

 

 

PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT:

II. Do udziału w postępowaniu zaproszeni są Wykonawcy (Oferenci), którzy:

1.       Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.       Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

3.       Posiadają potencjał merytoryczny i badawczy do realizacji projektu.

4.       Są uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała, co najmniej ocenę B.

III. Powyższe zweryfikowane będzie na podstawie Części A wypełnionego załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz oceniane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie ww. warunki zostaną ocenione wg kryteriów oceny ofert opisanych poniżej. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegają wykluczeniu.

IV. W przypadku potrzeby uzyskania od Zamawiającego szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia Oferent prześle pytania pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 10.12.2015r.

V. Zamawiający niezwłocznie udzieli dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty Wykonawcom, którzy spełnią kryteria dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym. 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

VI. Oferty zostaną ocenione według kryterium:

1.         Cena – 60%

W ramach tego kryterium można uzyskać 60 pkt.

Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium cena

1.       jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej – otrzymuje ona 0 pkt

2.       jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium

3.       jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium

4.       jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

Kx = (Cmin / Cx) * 60 pkt

gdzie:

Kx – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

 

2.         Termin wykonania zamówienia  – 40%

W ramach tego kryterium można uzyskać 40 pkt.

Sposób wyliczania liczby punktów za kryterium cena

1.       jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej – otrzymuje ona 0 pkt

2.       jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium

3.       jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium

4.       jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:

Wobliczana = (Tmin / Tx) * 40 pkt

gdzie:

Wobliczana – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin wykonania zamówienia 

Tmin – najkrótszy czas realizacji zamówienia zaoferowany w ramach danej kategorii,

Tx – czas realizacji zamówienia w ofercie ocenianej

OFERTA

VII. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wysyłany mailem na życzenie oferenta).

 

WAŻNOŚĆ OFERTY:

VIII. Oferta powinna być ważna i wiążąca do 31.03.2016 roku.

IX. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), posiadać datę sporządzenia i podpis osoby sporządzającej Ofertę.

X. Oferta (podpisana i zeskanowana) może być przekazana pocztą elektroniczną na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    pocztą na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

XI. Termin składania ofert (wpłynięcia ich do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres email) upływa w dniu 14.12.2015r. o godzinie 12.00. (Uwaga: zaktualizowany termin)

INNE INFORMACJE:

XII. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz dodatkowo skierowano do zidentyfikowanych Instytutów Badawczych, w których zakresie działania może znajdować się zakres związany z przedmiotem zamówienia.

XIII. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego.

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

XV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.

XVI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości negocjacji ceny, sposobu oraz zakresu realizacji oferowanych prac.

XVII. Wszelka korespondencja z oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone przez zgłaszającego na język polski.

XVIII. Informacja nt. wyników postępowania zostanie wysłana do każdego Oferenta spełniającego warunki dostępu do udziału w postępowaniu (w tym złożyli ważną ofertę).

UWAGI

Zamawiający z Wykonawcą, który przedstawi najbardziej korzystna ofertę podpisze umowę warunkową. Umowa przyrzeczona zostanie podpisana pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, na realizację projektu.

REZYGNACJA ZE WSPÓŁPRACY

W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Wykonawcy z jednej lub wielu usług, Zamawiający będzie kierował zamówienia do Wykonawcy, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę (Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny, sposobu oraz zakresu realizacji prac).

Załączniki:

 • Załącznik 1 – Formularz oferty (dostępny na życzenie do przesłania mailem)

 

Zapraszamy do składania ofert.